Rundabordsamtal med Lidköpings politiker

Den 15 maj 2023 anordnade NiL tillsammans med Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna och Företagarna Lidköping ”rundabordsamtal” med näringslivet och politiken i Lidköping.

Frågorna vi lyfte upp var baserade på att Skaraborg växer så det knakar och vilken roll Lidköping ska ha framåt. Fokus lades på kompetensförsörjning, bostäder och att ha en attraktiv stadskärna. Tillsammans konstaterade och visionerade vi fram flera problemområden och lösningsåtgärder.

Behovet av att få träffas och prata konstruktivt mer kontinuerligt verkade vara en gemensam önskan från deltagarna. Att vi ska hjälpas åt inom kommungränsen, men självklart också i hela och för Skaraborg, var en enad ståndpunkt.

Här har vi sammanfattat slutsatser från 4 frågeområden som grupperna fick diskutera fram; Kompetensförsörjning, Bostadsförsörjning, Attraktiv stadskärna samt Bemötande och attityder.

Kompetensförsörjning

Finns det tillräckligt många som utbildar sig inom det området där ditt företag är verksamt?

 • Alla branscher har vårt att attrahera och hitta rätt personal.
 • Det är svårt att rekrytera främst till praktiska yrken, men även på tjänstemannasidan.
 • Flera upplever att söktrycket kan vara högt, men de som söker har inte rätt kompetens.
 • I t ex hotell- och restaurangbranschen fungerar det inte alltid att prata engelska, därför behöver fler utbildning i svenska språket. Ökar anställningsbarheten.
 • Campus har stort potential att skapa rätt utbildningar utifrån vad som efterfrågas.
 • Även om det finns branschråd så tycker vi att det till viss del saknas forum att diskutera kompetensförsörjningsfrågorna.
 • Det har skett ett generationsskifte där man värdesätter andra saker och där attityderna har förändrats. Näringslivet kan inte ändra på en hel generation utan i stället måste man fundera över hur man anpassar sig som arbetsgivare.
 • Utbildningssamordnare tillsammans med industrin kan skräddarsy utbildningar men det blir för dyrt för företagen. Här behövs en åtgärd.
 • Se till att äldre kan gå fortbildningar och utbildningar.
 • Synas på rätt ställe för att attrahera rätt arbetskraft och individer till att utbilda sig inom yrket.
 • Det borde skapas ett nätverk för att locka tillbaka utflyttade och då främst specialister och chefer.
 • Differentierat näringsliv i Lidköping– styrka och utmaning.

Bostadsförsörjning

Hur ska Lidköping lyckas med att erbjuda rätt typer av boende, kopplat till behov och efterfrågan från nya medborgare och etableringar?

 • Kommunen borde vara mer proaktivt för att ro hem fler nya etableringar.
 • Många bostäder som ska byggas – vem ska bygga när alla kommer att jobba i batterifabriken?
 • Måste ta fram byggbar mark – marknaden måste dock styra.
 • Den antagna fördjupade översiktsplanen täcker inte hela behovet av bostadsförsörjning med målsättningen att bli 40 000 invånare i Lidköping. AB Bostäder behöver gå i bräschen med att erbjuda bostäder även utanför stadsgränsen. Men det saknas mark att exploatera för detta. Fastighetsägare vågar inte satsa.
 • Blanda boendeformer i samma område.
 • Svårt att bygga billigare hyresrätter då den nya generationen inte accepterar lägre standard.
 • Lidköping måste bli bättre på att bygga för alla – ungdomar, småbarnsfamiljer, pensionärer etc. Viktigt för att få till flyttkedjor.
 • Idag är det svårt att hitta hyeslägenheter – blir ett problem vid rekrytering.
 • Säkerställa att det finns kommunal tomtmark, men också att markägare har möjlighet att enkelt utveckla egna bostadsområden med detaljplan.
 • Vänern är en outnyttjad resurs
 • Hamnstaden måste utvecklas, reningsverket ligger i vägen
 • Badhus – måste läggas på rätt plats, inte på de mest attraktiva lägena för bostäder
 • Flytta stan närmare vattnet och skapa attraktiva boende nära vattnet
 • Detaljplan Framnäs – ta tag i!

Attraktiv stadskärna

Hur ska stadskärnan utvecklas så att den fortsätter att vara attraktiv?

 • Vi har ett enormt vackert centrum utmed Lidan. Vi behöver utsmycka med genuin konst mycket mer, locka besökare, känna stolthet.
 • Förtätningar i stadskärnan, ta fram en plan för detta. Kommunen behöver gemensamt ta ett helhetsgrepp kring stadskärnan.
 • Handeln är utsatt, men om vi flyttar verksamheter (ex. bank) som inte behöver ligga på shoppingstråken och ser till att centrum blir en kommersiell marknadsplats med attraktivt utbud, och
 • likvärdiga öppettider. Viktigt att de små lokala butikerna kan stanna kvar.
 • Handlarna måste bli bättre på dialog sinsemellan kring t ex öppettiderna. Många besöker som bli besvikna när butikerna stänger vid 13 en lördag. Påverkar varumärket.
 • Hyreshöjningar från fastighetsägarna blir ett dilemma samtidigt som fastighetsägarna har ett mycket tufft ekonomiskt läge.
 • Minska på barriärerna, bygg stråk så det är lätt att röra sig mellan områden
 • Torgdagarna behöver en nytändning.
 • Kommunen arrangera något på torget, men drabbar torghandlarna. Dialog för att förstå varandra.
 • Måste till en bättre dialog mellan näringslivet och kommunen kring hur torget ska utvecklas. Jobba tillsammans!
 • Lätt att parkera verkar vara en viktig fråga för gemene man, men kanske att centrumnära parkeringsplatser måste minska till förmån för en mer attraktiv stadskärna?

Bemötande och attityder

Hur vill vi som företagare bli bemötta av kommunen i olika specifika frågor?

 • Förvaltningarna måste jobba mer med öppenhet, vilja och se sig som möjliggörare.
 • Haft för många forum för dialog. Måste bli kvalitet före kvantitet.
 • Förvaltningarna ska samarbeta bättre med varandra.
 • Ett mer framåtlutat och processorienterat arbetssätt.
 • Snabbare beslutsprocesser.
 • Det är många näringsidkare som kanske enbart är i kontakt med kommunen vid ett eller två tillfällen. Då är responsen från kommunen extra viktig.
 • Ta lärdom av hur andra kommuner jobbar med frågan.
 • Politiken och tjänstemännen har börjat göra fler företagsbesök. Det är viktigt både för förtroendet och för att politikerna själva ska kunna se verkligheten och bemöta den rätt.
 • Våra tjänstemän måste känna sig trygga med att faktiskt göra sitt jobb. Det vill säga, de ska veta vad som är deras ansvarsområden och sedan faktiskt få agera och fatta beslut utifrån sina mandat.
 • Gnälligt! Alla har ett ansvar att börja prata gott om saker som fungerar.
 • De flesta är nöjda, men det finns en gammal kultur i Lidköping och det är svårt att tvätta bort den negativa stämpeln. Vi behöver bli mer sakliga. Och det är både från kommunen och näringslivet som denna attityd behöver ses över.
 • Måste också se positivt på idéer även om det inte är direkt genomförbart.
 • Återkoppling med svar, oavsett vad svaret är – snabbt svar
 • Informera i rätt forum
 • Kommunikation i sociala medier, via branschorganisationerna
 • Hamnstad, badhus, reningsverk – måste slutföra något. Vore bra för Lidköping!

Stort tack alla deltagare och politiker för att ni var med på rundabordssamtal om att vår fantastiska del av världen – Lidköpings kommun!

Deltagare: KSAU och inbjudna företagsrepresentanter
Arrangörer: Fastighetsägarna, Företagarna, Näringslivet i Lidköping (NiL) och Svenskt Näringsliv